ჩვენ გთავაზობთ

მომსახურება კლიენტებისთვის

● გამოკითხვა დაზღვეულთა კმაყოფილების მაჩვენებლის შესახებ და შედეგების ანალიზი
● მიმდინარე კონტრაქტების გაანალიზება და კლიენტზე მორგებული კონტრაქტების მომზადება
● საუკეთესო სადაზღვევო პროდუქტის მიღების მიზნით კლიენტის საჭიროებებზე მორგებული სადაზღვევო პროდუქტის ბაზრის მოკვლევა ოპტიმალურ ფასად
● მიღებული შეთავაზებების დეტალური ანალიზი და მოლაპარაკებები სადაზღვევო კომპანიებთან
● ჩართულობა სადაზღვევო ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში - ყველა შესაბამისი დოკუმენტის გადახედვა

დაზღვევის შემდგომი მომსახურება

● პირადი მომსახურების მენეჯერის გამოყოფა თითოეული კომპანიისთვის
● ზარალის დროულად დარეგულირება, კონტრაქტით გათვალისწინებული ანაზღაურების სრულად მიღება
● დაზღვეულთა კმაყოფილების მუდმივი მონიტორინგი
● კონსულტაცია ნებისმიერ საკითხზე დაზღვევის მიმართულებით
● კანონმდებლობის ცვლილების დროს დაზღვევის ხელშეკრულების შესაბამისობაში მოყვანა

მომსახურება სადაზღვევო კომპანიებისთვის

● დროისა და რესურსების დაზოგვა ადმინისტრირებისას და კომპლექსური პირობების კლიენტებისთვის ახსნისას
● დაზღვევისას, რისკზე ინფორმაციის სწორად და სრულყოფილად მიწოდება
● გადაზღვევისთვის მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და წარდგენა სხვადასხვა ბაზრებზე
● პირდაპირი გადაზღვევის შესაძლებლობები WTW-ის ქსელის გამოყენებით
● ახალი პროდუქტების დანერგვა და განვითარება

საერთაშორისო კლიენტები

● ფრონტინგ პოლისების გაცემა და ადმინისტრირება, საერთაშორისო პოლისების ადგილობრივ კანონმდებლობაზე მორგება
● დაზღვევის შესაბამისობაში მოყვანა ადგილობრივ რეგულაციებთან და კანონის მოთხოვნებთან
● ადგილობრივი დაზღვევის შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო მოთხოვნებთან
● სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი
● ადგილობრივ ბაზარზე პროდუქტების მოკვლევა