ჩვენი ძირითადი პროდუქტები

 • ქონების დაზღვევა
 • მანქანა-დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლის დაზღვევა
 • ბიზნესის შეჩერებით/შეფერხებით გამოწვეული მიუღებელი შემოსავლის დაზღვევა
 • ჯანმრთელობის დაზღვევა
 • სიცოცხლის დაზღვევა
 • უბედური შემთხვევის დაზღვევა
 • კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა
 • ზოგადი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • პროდუქტთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • ავტომობილებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
 • სამშენებლო რისკების დაზღვევა - CAR (Contractors’ All Risks)
 • ტვირთებისა და კონტეინერების დაზღვევა
 • ტერმინალის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 • დირექტორთა და ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა - D&O (Directors & Officers Insurance)
 • კომპლექსური საბანკო დაზღვევა - BBB (Banker’s Blanket Bond)
 • აგროდაზღვევა
 • გემის ძარის დაზღვევა (Vessel Hull and P&I)
 • ექსპედიტორისა და გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევა - FFL (Freight Forwarders Liability Insurance)
 • კლინიკური კვლევების დაზღვევა
 • ტერორიზმისა და ომის რისკების დაზღვევა
 • ფინანსური გარანტიები
 • სხვა სპეციალური რისკების დაზღვევა

საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევა -  სადაზღვევო ბროკერი GS იყო პირველი ქართულ ბაზარზე, რომელმაც დანერგა საერთაშორისო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროდუქტი. პროდუქტი ითვალისწინებს სრულყოფილ სამედიცინო დაზღვევას არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის ან მსოფლიოს მასშტაბით.